Privacy Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Coachweb BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Coachweb BV verwerkt geen  bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals gezondheid en burgerservicenummers van klanten:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Coachweb BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Coachweb BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Coachweb BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Coachweb BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coachweb BV) tussen zit. Coachweb BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Digitale leeromgeving, trainings en coachingsomgeving waar trainer/coach en klant elkaar virtueel ontmoeten en werken. klant blijft gedurende zijn training of coaching opgeslagen in het systeem
  • Perfectview systeem waarbinnen alle klantgegevens van Coachweb worden opgeslagen
  • Bobmail Mail systeem waarmee alle uitnodigingen en aankondigingen en bevestigingen naar de klant gestuurd worden
  • Outlook email programma

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Coachweb BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximale bewaartermijn van 12 maanden na het laatste contact.

Delen van persoonsgegevens met derden
Coachweb BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Coachweb BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Coachweb BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Coachweb BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coachweb BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@coachweb.org.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Coachweb BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Coachweb BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@coachweb.org

Algemene Voorwaarden

Artikel 1, Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen COACHWEB B.V. en opdrachtgever of uitvoerder van trainingen en coaching

1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee COACHWEB B.V. een overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen en coaching ongeacht of opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt

1.3. Onder uitvoerder wordt verstaan iedere rechtspersoon waarmee COACHWEB B.V. een overeenkomst sluit tot het uitvoeren van trainingen en/of coachtrajecten

1.3. Onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de training of coaching deelneemt. De deelnemer kan ook opdrachtgever zijn.

 

Artikel 2, Totstandkoming overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever of uitvoerder een inschrijvingsformulier of opdrachtbevestiging van COACHWEB BV ondertekent of door bevestiging door COACHWEB BV van diens per e-mail verzonden aanmelding.

2.2. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. COACHWEB BV en opdrachtgever of uitvoerder zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door COACHWEB BV.

 

Artikel 3, geheimhouding

3.1. COACHWEB BV en de opdrachtgever of uitvoerder zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de aanbieding of overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen

3.2. De deelnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van een workshop training of coaching van en over andere deelnemers krijgt.

3.3. Coachgesprekken zijn vertrouwelijk en de coaches van Coachweb B.V. houden zich aan de richtlijnen van het Noloc/Nobco beroepsregister.

 

Artikel 4, Annulering training coaching

4.1. De Opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een Training of coaching te annuleren per brief of per door COACHWEB BV bevestigde e-mail.

4.2. De Opdrachtgever kan een individueel training of coachingstraject tot 14 werkdagen voor de eerste trainings of coachingdag tegen € 25,- administratiekosten annuleren.

4.3. Bij annulering korter dan 14 werkdagen voor de eerste trainings of coachings dag, of als de deelnemer na de eerste trainings of coachingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet deelneemt, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. Tenzij anders overeengekomen. De deelnemer kan zich laten vervangen door een vervanger, mits deze aan de toelatingseisen voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

4.4 Persoonlijke coach sessies kunnen tot 48 uur voor aanvang eenmaal kosteloos worden geannuleerd of verschoven. Na deze termijn worden de volledige kosten in rekening gebracht.

4.5. COACHWEB B.V. heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de training of coaching te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan COACHWEB BV betaalde bedrag.

 

Artikel 5, Betaling

5.1. COACHWEB BV brengt de deelnamekosten vooraf in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen binnen 14 dagen na factuur datum. Gespreide betaling is in overleg mogelijk.

5.2 Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is verricht, treed automatisch verzuim in en is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd conform de regeling art 6:119 BW of 6:119a BW

5.3. Bij niet nakoming van zijn betalingsverplichtingen is opdrachtgever aan COACHWEB B.V. alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien de ondernemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk gesteld wordt komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van de opdrachtgever.

5.4 De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

 

 

 

Artikel 6, Intellectuele eigendom

6.1. COACHWEB BV behoudt altijd alle rechten op door COACHWEB B.V. gemaakte brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, filmmateriaal, syllabi en welke andere in de training en coaching gebruikte materialen dan ook, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

6.2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van COACHWEB BV zullen door de opdrachtgever noch de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd anders dan uitsluitend voor de persoonlijke leerdoelen van de deelnemer.

6.3. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van COACHWEB B.V. berust uitsluitend bij COACHWEB B.V..

 

Artikel 7, Aansprakelijkheid

7.1. COACHWEB B.V. spant zich in om de gegeven training en coaching naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Dit verwachten we ook van deelnemers. Als deelnemers niet bereid zijn inzet te tonen kan geen garantie gegeven worden op resultaten.

7.2. COACHWEB B.V. is tegenover de opdrachtnemer en/of deelnemer en/of uitvoerder die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de cursusgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

7.3. COACHWEB B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

7.4. COACHWEB B.V. is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, uitvoerder, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

 

 

Artikel 8, Klachten

8.1 De opdrachtgever dient een eventuele klacht schriftelijk en zo spoedig mogelijk in, uiterlijk binnen 8 dagen na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 8 dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen of nalaten de aanleiding is voor de klacht.

8.2. Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat COACHWEB B.V. op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van twaalf maanden na het beëindigen van de overeenkomst waarop zij betrekking hebben.

 

Artikel 9, toepasselijk recht.

9.1. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.